Udskriv

Årsberetning ved generalforsamlingen den 13. marts 2017.

Slægtshistorisk Forening, Århus havde i 2016 en nettonedgang i medlemstallet på 15. I årets løb fik vi 15 nye medlemmer, mens 30 meldte sig ud, så ved udgangen af 2016 havde Foreningen 243 medlemmer fordelt på 222 ordinære medlemmer og 21 husstandsmedlemmer.

I lighed med tidligere skyldtes udmeldelserne hovedsagelig flytning til andre dele af landet, svækket helbred eller dødsfald.

Tilgangen af nye medlemmer stammer bl.a. fra vores afholdelse af Spørgehjørnet på DOKK1 og vores Slægtshistoriske Café i forbindelse med Århundredets Festival.

Temaet for årets foredrag var både i foråret og i efteråret Amtmandens arkiver. Vi havde i bestyrelsen valgt dette tema, da vi syntes, at det til tider kan være et lidt vanskeligt tilgængeligt kildemateriale. Vore foredragsholdere – ikke mindst Erik Kann – gjorde os en del klogere på, hvordan vi kan komme lidt lettere gennem labyrinten. Udover amtsarkiver omhandlede et par af efterårets foredrag købstæderne, bl.a. stadsarkivar Søren Bitsch Christensens foredrag om Aarhus’ udvikling.

Der var i gennemsnit 70 deltagere til årets foredrag. Til generalforsamlingen i marts var der 57 deltagere. Efter generalforsamlingen fortalte Bent Stougaard Nielsen om Højbjerg-Holmes historie og om lokalarkivet der.

Som altid skal jeg opfordre til, at I kontakter et af bestyrelsens medlemmer, hvis I har forslag til foredrag eller emner, I mener, vi bør tage op.

I 2016 var der igen Århundredets Festival, og Slægtshistorisk Forening fik flot reklame i program-met med vor slægtsforskningscafé på DOKK1. Der var imidlertid ikke så mange besøgende, som vi havde satset på. Til slægtsforskningscaféen i år har vi derfor lagt åbningstiderne lidt om i håb om at tiltrække flere – og for at de af vore medlemmer, der bemander caféen, ikke skal sidde og kede sig. Det bliver jo i øvrigt nok den sidste café – i hvert fald i regi af Århundredets Festival, da den i år jo er den sidste af slagsen.

I 2016 fortsatte "Spørgehjørnet" i "Hjørnet" på DOKK1. Der har hver gang været 6-8 spørgere, fordelt på såvel medlemmer som ikke-medlemmer.

Typisk har 2-3 af dem været ikke-medlemmer og oftest har de ikke tilmeldt sig i forvejen, som vi anbefaler.

Men selvfølgelig har de også fået hjælp, og enkelte har derefter indmeldt sig i foreningen. De fleste har fået kendskab til aktiviteten via Bibliotekets aktivitetskalender eller avisen. Igen i år har Finn, Jesper, Johannes og Tove været trofaste hjælpere. Det skal de have stor tak for.

Hvad angår Foreningens økonomi kan jeg oplyse, at vi stadig har en positiv formue – men vi har jo også sparet op til 60-års jubilæet - mere om økonomien under dagsordenens punkt 3 og 4, når kassereren redegør herfor.

En interessegruppe i Foreningens regi har udarbejdet en linksamling vedrørende søfolk og deres historie. Resultatet er blevet virkelig godt. Linksamlingen har fået sit helt eget afsnit på Foreningens hjemmeside, og jeg vil opfordre jer til at besøge linksamlingen – også hvis I ikke har søfolk blandt anerne. Lige inden kaffepausen vil en repræsentant fra interessegruppen fortælle mere om dette spændende emne.

Efter kaffepausen vil Steen Ivan Hansen give os en introduktion til Foreningens jubilæumsbustur den 1. april i år. Som I måske ved, har Steen i mange år forestået kurser og ekskursioner om danske slotte og herregårde, så bestyrelsen var ikke i tvivl om, hvor vi skulle henvende os, da vi begyndte planlægningen af jubilæumsturen.

Jeg vil slutte denne beretning med at sige tak til mine bestyrelseskolleger for deres store indsats og det gode samarbejde i det forløbne år.

Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde i det kommende år, for vi har en rigtig god og velfungerende bestyrelse.

Og hermed indstiller vi bestyrelsens beretning til generalforsamlingens velvillige behandling.