Ole Degn, tidl. seniorforsker og arkivar ved LAV, dr. phil., Viborg: Toldetatens personalia.

Toldvæsenet har langt tilbage i tiden været centralt styret og velorganiseret, det var jo kongens indtægter, det drejede sig om. Der findes en række trykte personaleoversigter, og det bevarede arkivmateriale er meget omfattende, men da det er velordnet, og da der findes lettilgængelige registraturer og hjælpemidler, er det overkommeligt at finde oplysninger eller materiale om toldvæsenets personale i hvert fald tilbage til 1700-årene.

I foredraget blev der redegjort for toldvæsenets organisation og arkivmaterialet og hjælpemidlerne til at finde frem til de enkelte ansatte.

Toldvæsenets personale, publikationer og arkivmateriale

 • Hof- og statskalender for Kongeriget Danmark, 1735-1869.
 • Toldkalender for 1847. Ved M.W. Jørgensen, 1847. Kalender over toldetaten i Danmark??
 • Håndbog for toldetaten, 1871-1963.
 • Cirkulærer fra Generaltolddirektoratet  med angivelse af lønningsbøgerne for de enkelte tjenestemænd, 1850'erne-1916.
 • Det danske toldvæsen, red. af Herm. Andersen m.fl., 1932.
 • Zise. Toldhistorisk Tidsskrift, 1978-xx.x, og Zise. Told- og skattehistorisk tidsskrift, 19xx-. Med navne- og sagregister 1978-97 i Zise, 1997:4.
 • Karen Hjorth: Tolder og kvinde. En undersøgelse af kvinders ansættelse i en mandsdomineret etat, 1998.
 • Tolden i Sundet. Toldopkrævning, politik og skibsfart i Øresund 1429-1857. Red. af Ole Degn, 2010.
 • Ole Degn: Kongens told. Toldarkiver og deres brug. Arkivernes informationsserie, 1994.
 • Ole Degn: Toldarkiver før 1969. Vejledning og nøgle til toldarkiverne i landsarkiverne, 1994.
 • Toldkamre indtil 1969. I Toldkamre sammenlagt til Helsingør, Kalundborg, Korsør og Køge distriktstoldkamre. Arkivregistratur, 1985. -II. Toldkamre sammenlagt til Nykøbing F/Rødbyhavn, Næstved og Rønne distriktstoldkamre. Arkivregistratur, 1985.
 • Overtoldinspektoratet for Østifterne. Arkivregistratur, 1986.
 • Toldarkiver. Odense Toldkammer. Bogense Toldkammer. Kerteminde Toldkammer. Nyborg Toldkammer, 1986. -Svendborg Toldkammer. Fåborg Toldkammer. Marstal Toldkammer. Ærøskøbing Toldkammer. Rudkøbing Toldkammer, 1986. -Assens Toldkammer, 1986. -Middelfart Toldkammer, 1986. Nørrejyske toldarkiver før 1969. Ved Ole Degn. l. Nordjyllands amtskommune. Toldkamrene i Frederikshavn, Hjørring, Hobro, Løgstør, Løkken, Nibe, Skagen, Sæby og Ålborg, 1995. - 2. Viborg amtskommune. Toldkamrene i Nykøbing Mors, Skive, Thisted og Viborg, 1987.-3. Århus amtskommune. Toldkamrene i Ebeltoft, Grenå, Mariager, Randers, Skanderborg-Silkeborg, Silkeborg, Skanderborg og Århus, 1993.- 4. Ringkøbing amtskommune. Toldkamrene i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Struer, 1997.-5. Vejle amtskommune. Toldkamrene i Fredericia, Horsens, Kolding, Vamdrup og Vejle samt Hej/s og Taps, 1998. - 6. Ribe amtskommune.  Toldkamrene i Egebæk, Esbjerg, Fanø, Foldingbro, Gredstedbro, Hjerting, Kalvs/und, Ribe og Varde, 1999.-7. Overtoldinspektoratet for (Nørre)Jylland, 2000.
 • Toldvæsen og grænsegendarmeri i Sønderjylland, 1987.
 • Ole Degn: De gamle købstæders hukommelse. Rådstuearkiver og deres brug. Arkivernes informationsserie,  1994.
 • Dansk toldhistorie. II. Henrik Becker-Christensen: Protektionisme og reformer.  1660-1814, 1988. - III.
 • Henrik Fode: Liberalisme og frihandel. 1814-1914, 1989.

Rigsarkivet

 • Bamers register over ansatte ved toldvæsenet (1800-tallet), 2 pk. (Håndskriftsamlingen  XIV H 1-2).
 • V. Richter: Den danske Toldetat 1750-1896 [1898], 2 bd., alfabetisk navneregister.
 • Rigsarkivet og hjælpemidlerne  til dets benyttelse. Red. af Wilhelm von Rosen, I, 1983, s. 46, 323, 407-23,432-39, 457, 663, II, 1991, s. 387-97, 1768.