Litteraturlisten omfatter: arkivoversigter, lærebøger, bibliografier, stater, borgerskabsbøger, kilder til landbefolkningen, landsby- og sognekrøniker fra Sydslesvig, kildeudgivelser, slægtsbøger og registre.

Arkivoversigter m.v.

Frode Gribsvad og Johan Hvidtfeldt: Landsarkivet for de sønderjyske landsdele og hjælpemidlerne til dets benyttelse. Vejledende Arkivregistraturer bd. VI, Rigsarkivet, 1944.

Lars N. Henningsen: Danske Kirkebøger i Sydslesvig. Arkivserien, udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 1993.

Michael Hertz: De slesvigske og holstenske folketællinger 1803-60, Arkiv 3. bd. 1969, s. 49-61.

Hans H. Worsøe: Folketællinger i Nordslesvig 1864-1919, Sønderjyske Årbøger, 1964, s. 393-402.

Hans H. Worsøe: Den borgerlige personregistrering i Sønderjylland. Sønderjyske Årbøger, 1995, s. 293-312.

Lærebøger

Hans H. Worsøe: Slægtshistorie i Sønderjylland - en vejledning, med teksthæfte. Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland., 2. opl. ,1984.

Lars N. Henningsen: Ejendomshistorie i Nordslesvig, 1983.

Bibliografier og lignende

Olav Christensen: Bibliografi over sønderjysk slægtstavlelitteratur. Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland, 2. udg. 1959 med tillæg: Manuskripter vedr. sønderjysk personalhistorie i Landsarkivet i Aabenraa ved Peter Kr. Iversen.

Johan Hvidtfeldt m.fl.: Sønderjyske historikere efter 1864. Historisk Samfund for Sønderjylland 1976.

Stater og lignende

Otto Fr. Arends: Gejstligheden i Slesvig og Holsten I-III, 1932.

Thomas Otto Achelis: Matrikel der schleswigschen Studenten 1517-1864, I-III, 1966, med rettelser og tilføjelser ved Vello Helk (Sonderheft 4, udgivet af Schleswig-Holsteinische Gesellschaft für Familienforschung und Wappen-kunde e.V. Kiel) 1991.

L.S.Ravn: Lærerne i Nordslesvig ca. 1814-1920 I-II. Historisk Samfund for Sønderjylland 1978.

Børge L. Barløse: Lærerstanden i Sydslesvig fra reformationen til 1864. Historisk Samfund for Sønderjylland 1981.

Tønder seminarie-stat 1788-1963, vedJens Lampe m.fl. Historisk Samfund for Sønderjylland 1963.

Friedrich Hammer: Verzeichnis der Pastorinnen und Pastoren der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche 1864-1976. Neumünster 1991.

Studenter og realister 1920-70 fra de 4 sønderjyske gymnasier er biograferede i disse skolers 50-års jubilæumsskrifter 1970.

Sigurd Schoubye: Sønderjysk Sølv. Historisk Samfund for Sønderjylland 1986.

Borgerskabsbøger og lignende

Morten Kamphøvener: Borgerskaber i Aabenraa 1686-1867 I-II. Historisk Samfund for Sønderjylland 1974.

Ths. O. Achelis: Bürgerbuch der Stadt Hadersleben bis zum Jahre 1869,1940.

Ludw. Andresen: Bürger- und Einwohnerbuch der Stadt Tondern bis 1869,1937.

Aage Bonde og Johan Hvidtfeldt: Personalhistoriske oplysninger om borgmestre, rådmænd, byfogeder og byskrivere i Flensborg 1550-1848. Historisk Samfund for Sønderjylland 1961.

Gerhard Kraack: Die Flensburger Geburtsbriefe. Auswanderung aus Flensburg 1550-1750. Flensburg 1977.

Dieter Pust: Politische Sozialgeschichte der Stadt Flensburg. Untersuchungen zur politischen Führungsschicht Flensburgs im 18. und 19. Jahrhundert. 1975.

Landbefolkningen

Jes M. Holdt: Gårde og slægter i Løjt sogn. Historisk Samfund for Sønderjylland 1982.

Ib Andersen: Gårde og slægter i Ensted sogn. Historisk Samfund for Sønderjylland 1986.

Hans Hejselberg Paulsen: Sønderjydske Slægter. Bidrag til nordslesvigsk befolknings- og kulturhistorie. Bd. 1: ø. Løgum sogn. 1943.

Landsby- og sognekrøniker fra Sydslesvig

Chronik des Kirchspiels Esgrus I-II 2. 1991-95.

Chronik des Kirchspiels Handewitt. 1990.

Johs. Stüdtje: Die Chronik des Kirchspiels Munkbrarup I-III. 1975-76.

Lorenz Braren: Geschlechter-Reihen St. Laurentii-Föhr I-II. Husum 1980.

Otto Clausen: Chronik der Heide- und Moorkolonisation im Herzogtum Schleswig (1760-65). Husum 1981.

Harald Voigt: Die Nordfriesen auf den Hamburger Wal- und Robbenfangern 1669-1839. Neumünster 1987.

KildeudgiveIser

Hans H. Worsøe: Vonsild kirkebog 1659-1708. Udgivet af Landbohistorisk Selskab 1982.

Peter Kr. Iversen: Revision over Gram og Nybøl godser 1761. Historisk Samfund for Sønderjylland 1989.

Peter Kr. Iversen (udg.): Tre gottorpske jordebøger 1607-13. Historisk Samfund for Sønderjylland 1994.

Slægtsbøger

Knud Gether: Middelalderfamilier i Flensburg og Nordfriesland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. I-II. 1987.

Registre

Jørgen Mathiasen: Register til Sporgforeningens Almanak 1894-1983. 1986, 1984-93. 1995.

Børge L. Barløse: Register til Sønderjyske Årbøger 1889-1988, 1989.

Niels H. Kragh-Nielsen: Indholdsfortegnelse til Sønderjysk Månedsskrift 1924-1994. 1995.