Årsberetning ved generalforsamlingen den 14. marts 2022.

Ved udgangen af 2021 havde Slægtshistorisk Forening, Århus 222 betalende medlemmer fordelt på 203 ordinære medlemmer og 19 hus¬standsmedlem¬mer, hvilket stort set er uændret fra årets begyndelse.

I lighed med året før var også 2021 præget af restriktioner på grund af COVID-19. Og igen i år påvirkede disse restriktioner vores forening. Forårets tre foredrag måtte alle aflyses og i første omgang flyttes til efteråret. Det lykkedes os dog at få gennemført generalforsamlingen, der blev flyttet fra 9. marts til 25. maj.

Efterårets fire foredrag, der omhandlede emner som sygehusarkivalier, ugifte mødre og deres børn, DNA i slægtsforskning og salldata.dk blev alle gennem-ført. Det skyldtes bl.a., at vi ved fortsat at afholde foredragene på DOKK1 var i stand til at overholde diverse restriktioner.

Også i 2021 kom vore foredragsholdere godt rundt om emnerne.

Der var i gennemsnit 43 deltagere til foredragene hen over året. Det lavere deltagerantal skyldes uden tvivl atter forholdene omkring COVID-19.

Også Spørgehjørnet blev ramt af COVID-19 restriktioner. Alle forårets Spørgehjørner blev aflyst, og der er således kun blevet afholdt Spørgehjørner i august, september, oktober og november, hvor det var sparsomt med fremmøde, oftest højst 3-4 spørgere trods annoncering i dagspressen. Elin Damm Madsen har dog jævnligt modtaget spørgsmål pr. mail, som hun sammen med Spørgehjørnets trofaste hjælpere Finn, Erik, Jesper og Johannes har fundet svar på. Hvis I støder på et problem i jeres forskning, som I gerne vil have hjælp til, er I fortsat velkomne til at maile eventuelle spørgsmål til Elin Damm Madsen.

Slægtshistorisk Forening, Århus var også i 2021 sponsor for Slægtsforskernes Bibliotek, da vi ønsker at påskønne deres store arbejde med digitalisering af diverse arkivalier. På generalforsamlingen den 25. maj 2021 blev det foreslået at forhøje forenin¬gens sponsorat til Slægtsforskernes Bibliotek. Dette ønske har bestyrelsen efterkommet, og sponsoratet blev således forhøjet til 1.000 kr., hvilket svarer til to sponsorater.

På generalforsamlingen blev bestyrelsen endvidere opfordret til at undersøge, om det var muligt at støtte Aarhus Stadsarkiv udover det allerede eksisterende medlemskab af ”Støtteforeningen Aarhus Stadsarkiv”. Bestyrelsen har under-søgt dette, og resultatet er blevet, at Slægtshistorisk Forening, Århus i samar-bejde med ”Støtteforeningen Aarhus Stadsarkiv” bidrager økonomisk til et af stadsarkivar Søren Bitsch Christensen udvalgt projekt. Udvælgelse af projektet udestår p.t.

Den planlagte medlemsudflugt i Genforeningens tegn, som skulle have fundet sted i 2020, blev efter et par udsættelser endelig gennemført den 2. oktober 2021 med deltagelse af i alt 35 personer og med Steen Ivan Hansen som guide. Vi kom vidt omkring på turen fra Skamlingsbanken i øst til Trøjborg Slotsruin i vest, og ikke at forglemme fik vi et overdådigt sønderjysk kaffebord.

Foreningens økonomi er fortsat god, hvilket kassereren senere vil redegøre for.

I lighed med tidligere år skal nævnes, at bestyrelsen meget gerne modtager forslag til såvel foredrag som medlems¬udflugter eller lignende fælle¬sarran¬ge-menter.

Efter pausen vil næstformand Elin Damm Madsen fortælle om en tragisk historie fra Bording sogn, som vedrører nogle af hendes aner.

Jeg vil slutte denne beretning med at sige tak til mine bestyrelseskolleger for deres indsats og det gode samarbejde i det forløbne år.

Og hermed indstiller vi bestyrelsens beretning til generalforsamlingens vel-villige behandling.